SPRZEDAŻ DZIAŁEK BUDOWLANYCH U NAS

W swojej ofercie posiadamy działki z linia brzegową i bez (drugi rząd, wspólny teren z dostępem). Działki posiadają prawo budowy domu całorocznego. UZBROJENIE: kanalizacja, wodociąg, prąd. Stworzony plan przestrzennego zagospodarowania. Działki znajdują się nad jeziorem Bielskim i graniczą z naszym ZOO SAFARI. W odległości 1 km jest Pensjonat SIELANKA, wyciąg narciarski i ArenaRC.

Miejscowość Okrągłe, gm. Wydminy, pow. Giżycki, woj. War-Maz

SUPER ATRAKCJA OKOLICY: WYCIĄG NARCIARSKI (1km od działek), ZOO SAFARI, ArenaRC

DZIAŁKI NAD JEZIOREM

 • UCHWAŁA Nr X/70/03 Rady Gminy Wydminy z dnia 30 października 2003r. W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

  zabudowy letniskowej (mieszkalnej) w obrębie geodezyjnym (wieś (...)).

 • Rada Gminy w Wydminach uchwala, co następuje:

 • Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zabudowy

  letniskowej (mieszkalnej) w obrębie geodezyjnym (..), przedstawiony na rysunku planu w skali 1:1000, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, o następujących ustaleniach:

Rozdział I Ustalenia ogólne §1. 1. Ustalenia niniejszego planu dotyczą działki o nr ewidencyjnym (..).

2. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest: a) zmiana przeznaczenia terenu rolniczego na cele zabudowy letniskowej (mieszkalnej), b) ustalenia zasad zagospodarowania terenu,

3. Przedmiotem ustaleń planu są : a) tereny projektowanej zabudowy letniskowej (mieszkalnej), oznaczone na rysunku planu symbolami ML1, ML2, ML3, ML4, ML5, ML6, b) tereny istniejących lasów i projektowanych zadrzewień, oznaczone symbolem RL1, c) tereny projektowanych zadrzewień wzdłuż brzegu jeziora Bielskie, oznaczone symbolem RL2, RL3 d) tereny istniejącej zieleni naturalnej (łąkowej), oznaczone na rysunku planu symbolami ZN1, ZN2, e) teren planowanej biologicznej oczyszczalni ścieków, oznaczony symbolemNO, f) teren planowanego ujęcia wody, oznaczony symbolem WZ,g) tereny komunikacyjne - drogi wewnętrzne i drogi dojazdowe stanowiące dostęp do drogi publicznej, oznaczone symbolem KD,h) uzbrojenie w infrastrukturę techniczną.

4. Zastosowane na rysunku planu oznaczenia graficzne są obowiązującymi ustaleniami planu: a) granice terenu objętego planem, b) linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania, c) nieprzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy.

5. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o : a) linii rozgraniczającej - należy przez to rozumieć linię rozgraniczającą tereny o różnych funkcjach bądź różnych zasadach zagospodarowania, b) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię, której nie może

przekroczyć żadna ściana budynku, c) obowiązującej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię na której trzeba sytuować frontową elewację budynku.

Rozdział II Ustalenia w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego i krajobrazu

§2.

1. Dla terenów objętych planem obowiązują zakazy dotyczące obszarów chronionego krajobrazu, w tym m.in. Zakaz lokalizowania obiektów zaliczanych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska.

2. Sposób zagospodarowania terenu przyległego do wody winien uwzględniać nakazy wynikające z ustawy z dnia 18 lipca 2001r - Prawo wodne (Dz. U. z dnia 11 października 2001r).

3. Ochrona środowiska przed odpadami realizowana będzie w ramach rozwiązań technicznych przewidzianych dla całej gminy.

4. Zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do gruntu i wód powierzchniowych.

5. Zaopatrzenie w ciepło projektowanych obiektów ze źródeł na paliwo ekologiczne z zakazem wyposażania projektowanych obiektów w lokale niskosprawne i zanieczyszczające środowisko kotłownie.

6. Zabrania się realizacji obiektów uciążliwych, mogących powodować stałe lub okresowe uciążliwości spowodowane wytwarzaniem hałasu i zanieczyszczaniem powietrza, gleby, wód gruntowych i powierzchniowych oraz takich, których uciążliwość wykracza poza granice własnej działki.

7. Ustala się dla całego obszaru objętego planem, dopuszczalny poziom hałasu wyrażony równoważnym poziomem dźwięku ustalony dla terenów turystyczno - wypoczynkowych poza miastem.

8. Przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa odnośnie zachowania ładu przestrzennego, architektonicznego, ochrony wartości przyrodniczych.

9. Wszelkie działania projektowe i realizacyjne zabezpieczające racjonalność i ład przestrzenny należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz zasadami sztuki budowlanej.

10. Forma budynków winna być kształtowana w nawiązaniu do architektury regionalnej.

Rozdział III Ustalenia w zakresie ochrony dóbr kultury

§3.

1. W celu ochrony dóbr kultury - wszelkie prace inwestycyjne muszą być wyprzedzone archeologicznym rozpoznaniem powierzchniowym terenu. Po przekazaniu wniosków z rozpoznania Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków, zostaną określone dalsze, szczegółowe warunki realizacji inwestycji.

Rozdział IV Ustalenia szczegółowe

§4 1. Ustala się tereny planowanej zabudowy letniskowej, oznaczone na rysunku planu symbolami ML1, ML2, ML3, ML4 ML5, ML6. 1) na wyznaczonych obszarach ustala się przeznaczenie podstawowe pod budynki związane z indywidualnym wypoczynkiem letnim, sezonowym lub całorocznym, a alternatywnie, zamiennie - pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną, 2) dla terenów o których mowa w punkcie 4.1 ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenu : a) powierzchnia wydzielonej działki przeznaczonej pod zabudowę, wg rysunku planu, b) minimum 70% powierzchni działki winno pozostać jako teren biologicznie czynny,

niezabudowany i nieutwardzony. c) na każdej wydzielonej działce przeznaczonej pod zabudowę lokalizuje się tylko jeden budynek letniskowy lub mieszkalny, o powierzchni zabudowy do 150m2 z uwzględnieniem ustalonej na rysunku planu nieprzekraczalnej lub obowiązującej linii zabudowy, funkcję gospodarczo - garażową należy łączyć z podstawową bryłą budynku, d) ustala się wprowadzenie ujednoliconej formy architektury budynków z zachowaniem poniższych ustaleń : - wysokość budynków do 2 kondygnacji nadziemnych tj. parter i poddasze użytkowe, - poziom posadowienia posadzki parteru nie wyżej niż 30cm w odniesieniu do najwyższego punktu projektowanego poziomu terenu na linii odpowiedniej elewacji, w przypadku różnicy wysokości w obrębie rzutu budynku większej niż 1m, należy tak kształtować budynek, aby kondygnacja piwniczna nie była wyniesiona w żadnym punkcie na obwodzie budynku powyżej 1,20m, - dachy dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu połaci 35 - 45 stopni. W przypadku realizacji budynku bez poddasza użytkowego dopuszcza się zmniejszenie kąta nachylenia połaci dachowych, jednak nie mniej niż 27 stopni, dachy kryte dachówką ceramiczną, betonową w kolorze czerwieni lub brązu, - budynki winny charakteryzować się wysokimi walorami w zakresie formy i detalu architektonicznego z zastosowaniem tradycyjnych naturalnych materiałów budowlanych, jak: kamień, cegła, dachówka, drewno ogrodzenia winny wtapiać się w krajobraz, nie zaleca się stosowania ogrodzeń pełnych i betonowych. Postuluje się ogrodzenia z żerdzi drewnianych lub z siatki ukrytej w zieleni. 3) na terenie oznaczonym symbolem ML6 zachowuje się istniejące zadrzewienia śródpolne, a istniejący zbiornik wody, jako byłe poidło bydła, może pozostać jako ogrodowe oczko wodne lub zostać zasypany.

2. Ustala się teren planowanej plaży, przystani wodnej i kąpieliska - ogólnodostępnych, oznaczony na rysunku planu symbolem UI.1) dla terenu, o którym mowa w punkcie 2 ustala się : a) zachowuje się istniejący punkt widokowy,

b) zachowuje się istniejącą zieleń.

3. Ustala się tereny planowanych zadrzewień wzdłuż brzegu jeziora Bielskie, oznaczone symbolami RL1, RL2. 1) dla terenów, o których mowa w punkcie 3, ustala się : - włączenie terenów planowanej zieleni do przeciwległych działek, przeznaczonych pod

zabudowę letniskową (mieszkalną) z zakazem budowy ogrodzeń wewnątrz obszaru RL1,

RL2, - brzeg jeziora Bielskiego winien pozostać ogólnodostępny, zakazuje się fragmentaryzacji

trzcin, - postuluje się wprowadzanie nasadzeń drzew i krzewów rodzimych gatunków, dostosowanych do warunków gruntowych, - zakazuje się wprowadzanie zabudowy kubaturowej, - dopuszcza się realizację małej architektury ogrodowej.

4. Ustala się teren istniejącego lasu i upraw polowych, planowanych do zalesienia, oznaczony symbolem RL3.

5. Ustala się teren istniejących upraw polowych do zalesienia, oznaczony symbolem

RL4.

6. Ustala się tereny istniejącej zieleni naturalnej, łąkowej do zachowania, oznaczone symbolami ZN1, ZN2.

7. Ustala się teren planowanego ujęcia wody na potrzeby planowanej zabudowy letniskowej (mieszkalnej), oznaczony symbolem WZ.

8. Ustala się teren planowanej biologicznej oczyszczalni ścieków, oznaczony symbolemNO. Oczyszczone ścieki odprowadzić do wód z zachowaniem obowiązujących przepisów szczególnych lub do ziemi z uwzględnieniem warunków geologiczno - gruntowych i przepisów szczególnych.

9. Ustala się tereny dróg wewnętrznych, oznaczonych na rysunku planu symbolami K, dla których postuluje się minimalną szerokość w liniach rozgraniczających minimum 6m oraz teren drogi dojazdowej, stanowiącej dostęp do drogi publicznej, oznaczony na rysunku planu symbolem KDo minimalnej szerokości 5,0m.

Rozdział V Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej

§5 1.Kanalizacja sanitarna - odprowadzenie ścieków do planowanej biologicznej oczyszczalni ścieków. Oczyszczone ścieki odprowadzić do gruntu z uwzględnieniem warunków geologiczno - gruntowych lub do wód z zastosowaniem obowiązujących przepisów szczególnych.

2. Zaopatrzenie w wodę - z projektowanego ujęcia wody, przy uwzględnieniu przepisów szczególnych.

3. Doprowadzenie energii elektrycznej do poszczególnych obiektów należy realizować na podstawie warunków przyłączenia określonych przez ZEB S.A. Rejon Energetyczny Giżycko . a) przewiduje się że zasilanie w energię elektryczną terenów objętych niniejszym planem odbywać się będzie z projektowanej słupowej stacji transformatowej zasilanej napowietrzną linią SN15 kV od istniejącej linii Wydminy - Orzysz, odgałęzienie Skomack Mały przebiegającej w odległości około 1,3km od terenów objętych projektem. Poszczególne działki będą zasilane liniami napowietrznymi wyprowadzonymi z projektowanej stacji transformatowej i przyłączami zapowietrznymi lub kablowymi. Ostateczna ilość stacji transformatowych i typ linii nN zależeć będzie od zapotrzebowania mocy przez właścicieli poszczególnych obiektów. b) projektowany przebieg linii energetycznych i lokalizację stacji transformatowej przedstawiono na rysunku planu.

4. Ogrzewanieplanuje się w oparciu o własne, indywidualne kotłownie na paliwo ekologiczne oraz wkłady kominkowe opalane drewnem.

5. Gromadzenie odpadów stałych w małych kontenerach i wywożenie we własnym zakresie na gminne wysypisko.

6. Proponowane trasy uzbrojenia należy traktować jako orientacyjne, które mogą ulec zmianie na etapie realizacji projektu budowlanego.

7. Dopuszcza się prowadzenie innych elementów uzbrojenia terenu w oparciu o obowiązujące przepisy bez konieczności wprowadzania zmian do planu.

8. W zakresiekomunikacji : a) teren planowanej drogi dojazdowej, stanowiącej dostęp do drogi publicznej śladem istniejącej drogi do upraw polowych, musi zapewniać dojście i dojazd do działek budowlanych co najmniej w postaci ciągu pieszo - jezdnego i szerokości nie mniejszej niż 5m, umożliwiającej ruch pieszy oraz ruch i postój pojazdów, b) ustala się minimalną szerokość 6,0m - w liniach rozgraniczających planowanej drogi wewnętrznej i szerokość jezdni nie mniejszą niż 3,0m, c) zabezpieczenie potrzeb parkingowych w granicach własnych działek przeznaczonych pod zabudowę letniskową, d) zakazuje się stosowania żużla na drogach i placach postojowych dla samochodów.

działki z linią brzegową (pierwsza linia): Działki sprzedane - na czerwono;

Nr działki

 • 293

 • 294

 • 295

 • 296

 • 297

 • 298 4155 - ogólnodostępna plaża, przystań, kąpielisko, z punktem widokowym – nie na sprzedaż (teren dostępny dla osób z II linii brzegowej.

 • 302 3867 - 20 wrzesień 2019 sprzedana

 • 303 sprzedana

 • 304 sprzedana

 • 305 sprzedana

 • 306 sprzedana

 • 307 sprzedana

 • 308 sprzedana

 • 309 3254 m2 SPRZEDANA 9 MAJ 2020

 • 310 sprzedana

 • 311 sprzedana

 • 312 sprzedana

działki bez linii brzegowej (druga linia)(z widokiem na staw i ZOO)- dostęp do jeziora poprzez plażę dz. nr 298:

Nr działki / pow.

nr 299 - 1557 m2 - SPRZEDANA - 15 luty 2010

nr 300 -1867 m2  - SPRZEDANA - 23 Sierpien 2015
nr 301 - 1798 m2 - SPRZEDANA 9 maj 2020
nr 314 - 2066 m2 - REZERWACJA do 30 maj 2020

NR 315 -1874 m2 - SPRZEDANA  
nr 316 - 1118 m2 - SPRZEDANA -6 maj 2020
nr 317 - 1812 m2 - 159 000 zł
nr 318 - 2155 m2 - SPRZEDANA 18 maj 2020
nr 319 - 1945 m2 - SPRZEDANA - 23 maj 2020
nr 320 - 1670 m2 - SPRZEDANA - 7 maj 2020
nr 321 - 1587 m2 - 139 000 zł
nr 322 - 1567 m2 - SPRZEDANA - 23 maj 2020
nr 323 - 1516 m2 - 132 000 zł
nr 326 - 1888 m2 - 159 000 zł
nr 327 - 1728 m2 - 159 000 zł
nr 328 - 2913 m2 - 229 000 zł

 • Teren płaski nie wymaga niwelacji (lekkie wzniesienie działek względem jeziora).

 • Dojście do jeziora: własna linia brzegowa lub ogólnodostępna plaża.

 • Własność - TAK (księga wieczysta)

Wykonano podział geodezyjny.

UZBROJENIE:

 • Do każdej działki doprowadzono energię elektryczną na koszt obecnego właściciela działek (jedyny koszt po stronie nowego właściciela działki to założenie licznika).

 • Do każdej działki doprowadzono wodociągna koszt obecnego właściciela działek

  (kwestia przyłącza budynku do wodociągu w gestii nowego właściciela działki).

 • Do każdej działki doprowadzono kanalizację - ekologiczna oczyszczalnia ścieków,

  na koszt obecnego właściciela działek (kwestia przyłącza budynku do kanalizacji w

  gestii nowego właściciela działki).

 • Dojazd: drogą utwardzoną (docelowo gminną).

 • W cenie nabycia działki wliczone jest ww. uzbrojenie doprowadzone do każdej

  działki (jedyny koszt po stronie właściciela to przyłącze do budynku).

 • Droga dojazdowa żwirowa (przy akcie uwzględnienie służebności drogi).

  LOKALIZACJA:

 • ok. 30km od Giżycka

 • Gmina Wydminy - ok. 10km .

 • Jezioro należy do zbiorników bardzo czystych, tworzy kompleks 3 jezior.

 • jezioro: ze strefą ciszy.

  DZIAŁKA -UDOGODNIENIA:

 • duża powierzchnia do zagospodarowania.

 • rozległy widok na jezioro, okolicę i ZOO.

 • widok: jezioro.

 • stnieją tu doskonałe warunki do uprawiania sportów wodnych, wędkarstwa oraz turystyki pieszej i rowerowej.

 • po sąsiedzku ok. 1km znajduje się Pensjonat, wypożyczalnią sprzętu wodnego.

 • właściciele Pensjonatu organizują polowania, wspólne ogniska i zabawy.ATRAKCJE OKOLICY:

 • WYCIĄG NARCIARSKI

 • ZOO SAFARI

 • GIŻYCKO

 • Mikołajki


 • JEZIORO:

 • długość 1850m.

 • szerokość waha się pomiędzy 100 a 300 metrów - 550m max.

 • pow. 60ha.

 • głębokość do 30m. śr. 7,2m

 • jezioro bardzo czyste - przejrzystość wody na 8-10 metrow.

 • Ryby w jeziorze to: miętus, płoć, krasnopiórka, sum, sielawa, szczupak, okoń, karp.  CENA:

 • działki z linią brzegową (I linia): 120zł/m2 brutto

 • działki bez linii brzegowej (II linia) - dostęp do jeziora poprzez teren ogólnodostępny - dz. nr. 298 - 100zł/m2 brutto


...::: Budowa domu to nie problem zajmę się wszystkim:::...


kontakt:

Andrzej Świątkowski (właściciel)

kom. 792 492 492

e-mail: skimazury [at] skimazury.pl