RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Uprzejmie informujemy, że firma OŚRODEK MAZURSKI z siedzibą 05-120 Legionowo ul. Sielankowa 5, przetwarza Państwa dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”). Celem wypełnienia obowiązku informacyjnego określonego art. 13 RODO informujemy, że:

1) Administratorem danych osobowych jest Andrzej Świątkowski- właściciel OŚRODKA MAZURSKIEGO 05-120 Legionowo, ul. Sielankowa 5,

2) z Administratorem można się kontaktować za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail: skimazury@skimazury.pl

3) Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych,

4) Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu: świadczenia usług związanych z branżą narciarską, utrzymania konta klienta w wypożyczalni sprzętu sportowego, a także zawierania i wykonywania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, przesłania informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora, dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

5) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych może być wyrażona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), konieczność podjęcia działań na Państwa żądanie osoby (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub też cele związane z prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest konieczność oferowania klientom możliwie najlepszej jakości obsługi, dopasowania oferty towarów i usług do potrzeb oraz oczekiwań kupujących, a także prowadzenie działań marketingowych, promocyjnych i reklamowych,

6) odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z Administratorem w wykonywaniu zadań określonych w pkt 4, w szczególności przedsiębiorstwa świadczące usługi w zakresie dostawy towarów i usług, usługodawcy świadczący usługi reklamowe i marketingowe, a także w zakresie rozliczeń należności,

7) Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub do organizacji międzynarodowych, jednak wyłącznie do podmiotów, które zapewniają odpowiednie zabezpieczenia oraz gwarantują prawa osób, których dane dotyczą, i skuteczne środki ochrony prawnej. W szczególności obejmuje to korzystanie przez Administratora z usług świadczonych przez Google oraz Facebook, w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych w pkt 4,

8) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do świadczenia usług lub w innych celach wskazanych w pkt 4 powyżej,

9) mają Państwo prawo do: – dostępu do swoich danych osobowych, – żądania sprostowania swoich danych osobowych, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, – wniesienia skargi do PUODO zgodnie z obowiązującymi przepisami,

10) informujemy, że nie mają Państwo ustawowego obowiązku podania danych osobowych, jednakże obowiązek ten może wynikać z przepisów szczególnych. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być w szczególności brak możliwości świadczenia usług na Pana/Pani rzecz, w szczególności brak możliwości zawarcia umowy sprzedaży usług.

KLAUZULA MONITORINGU

Stosownie do treści art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz zgodnie z zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 z późń. zm., informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w procesie zatrudnienia jest Stacja Narciarska RYBNO, Rybno 16, 18-403 Łomża

 2. Siedziba administratora znajduje się w OŚRODKU MAZURSKIM 05-120 Legionowo, ul Sielankowa 5

 3. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo kontaktować pisemnie na adres siedziby firmy OM

 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przy zastosowaniu środków technicznych umożliwiających rejestracje obrazu (monitoring) w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia oraz informacji prawnie chronionych.

 5. Podstawę prawną stanowi prawnie uzasadniony interes administratora, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia oraz informacji prawnie chronionych.

 6. Uzyskane w wyniku monitoringu dane osobowe w postaci nagrań, będą przechowywane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy, po upływie którego podlegają zniszczeniu, z wyjątkiem sytuacji, w których nagrania zostały zabezpieczone, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 7. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

 8. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:

  • dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia,

  • ograniczenia przetwarzania,

  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora chyba, że administrator danych osobowych będzie w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do ich dalszego przetwarzania w związku z ewentualnym ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń.

  • Wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Kontakt i informacje:

Andrze Świątkowski

OŚRODEK MAZURSKI 05-120 Legionowo, ul. Sielankowa 5